Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán đối với sản phẩm mà chúng tôi đang phân phối được thực hiện theo chính sách kinh doanh từng thời kỳ và được thể hiện trong các tài liệu ký kết với Khách hàng.

Khách hàng có thể liên hệ hotline 081 636 9339 để được hỗ trợ thông tin.